តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​នៅ​ដើម​ខែ​សីហា​នេះ ឡើង​ឬ​ចុះ?

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
7 Shares

​​តម្លៃប្រេងសាំងចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ ១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០គឺ៖
-ប្រេង​សាំង​ធម្មតា៖ ៣ពាន់រៀលក្នុងមួយលីត្រ
-ប្រេងម៉ាស៊ូត៖ ២៨០០រៀល​ក្នុងមួយលីត្រ៕

តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​នៅ​ដើម​ខែ​សីហា​នេះ ឡើង​ឬ​ចុះ?
7 Shares