អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​រដ្ឋ មក​ដឹង​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​ហើយ មានការ​ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ​ណា​ខ្លះឆ្នាំ​ ២០២១?

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
70 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ចំនួនផ្តល់ផែនការក្របខណ្ឌជូនក្រសួង ស្ថាប័ន សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១។ សូម​អាន​សេចក្តី​ប្រកាស​ណែនាំ​លម្អិត​ខាងក្រោមនេះ

អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​រដ្ឋ មក​ដឹង​ព័ត៌មាន​ឲ្យ​ហើយ មានការ​ជ្រើសរើសក្របខណ្ឌ​ណា​ខ្លះឆ្នាំ​ ២០២១?
70 Shares