ត្រៀម​បង​ប្អូន ព្យុះពីរកំពុង​ជះ​ឥទ្ធិពល​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ព័ត៌មានថ្មីៗ
3 Shares

ក្រសួងធនធានទឹកនិង​ឧតុនិយម​បាន​ជូន​ដំណឹង​ពីការព្យាករ​ណ៍​អាកាសធាតុ ដោយ​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​រង​ឥទ្ធិពល​ការ​វាយ​ប្រហារ​ពីព្យុះពីរ​ ដែល​បង្ក​ឲ្យមា​ន​ភ្លៀងធ្លាក់ និង​អាកាសធាតុ​ចុះត្រជាក់៕

សូម​បងប្អូន​​ថែរក្សា​សុខភាពផង!!!

ត្រៀម​បង​ប្អូន ព្យុះពីរកំពុង​ជះ​ឥទ្ធិពល​លើ​ប្រទេស​កម្ពុជា
3 Shares