ឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើតលើកទី៤៩

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
45 Shares

ថ្ងៃទី៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្ដម ឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច អគ្គនាយកសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើតលើកទី៤៩ តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។ កិច្ចប្រជុំនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈដូចខាងក្រោម៖

១. ការពិនិត្យបញ្ជាក់លើកំណត់ហេតុកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើតលើកទី៤៨

២. បញ្ហាកើតឡើងផ្សេងៗ

៣. សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីកិច្ចពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានបូក៣ (AEM+3 Consultation)

៤. ការពិភាក្សាលើសំណើរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើតដាក់ជូនថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបូក៣

៥. ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើត និងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានបូក៣

៦. កាលបរិច្ឆេទ និងទីកន្លែងសម្រាប់ការប្រជុំលើកក្រោយ

៧.ផ្សេងៗ។

ឧកញ៉ា ងួន ម៉េងតិច ចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ីខាងកើតលើកទី៤៩
45 Shares