មនុស្សល្អពិតប្រាកដ គួរមើលលើ ៣ ចំណុច ពីឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
4 Shares

មនុស្សមិនអាចមើលតែសំបកក្រៅ ហើយបញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃរបស់គេបានទេ បើយើងវាយតម្លៃលើមនុស្សតាមតែសំបកក្រៅ មិនត្រឹមត្រូវនោះឡើយ។ ប្រធាន KW Cambodia និងជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Khmer Real Estate Co.LTD លោកឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង ជាអ្នកជំនួញលើអចលនទេព្យដ៏ជោគជ័យមួយរូបសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។ លោកបានបង្ហាញពី
មនុស្សល្អពិតប្រាកដ គួរមាន៣ចំនុចដូចខាងក្រោមនេះ ៖

១. មិនប្រព្រឹត្តិរឿងទាំងឡាយណា ដែលបង្កផលវិបាកដល់អ្នកដ៏ទៃ សង្គមជាតិ ពិសេសដល់ក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ និងមិត្តភក្តិ

២. ចេះជួយដល់ខ្លួនឯងអោយមានលំនឹងជីវិត និងជីវភាព

៣. ចេះជួយដល់សង្គម និងប្រទេសជាតិ ពិសេសជួយដល់អ្នកតូចតាចជាងខ្លួន តាមគ្រប់រូបភាព ដែលអាចធ្វើបាន

មនុស្សល្អពិតប្រាកដ គួរមើលលើ ៣ ចំណុច ពីឧកញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង
4 Shares