ប្រទេសទាំង ១២ ដែលនឹងមានសេដ្ឋីច្រើនជាងគេរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខ

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
120 Shares

តាមការព្យាករណ៍របស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវឥណទាន Credit Suisse បាននិយាយថា នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២៤ ទ្រព្យសម្បត្តិពិភពលោកនឹងឈានដល់ ៤៥៩ ០០០ ប៊ីលានដុល្លារ ។ ការប៉ាន់ស្មាននេះបន្តថា ចំនួនសេដ្ឋីពិភពលោកអាចកើនលើស ៦២ លាននាក់នៅឆ្នាំ ២០២៤ ផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រទេសទាំង១២ ដែលនឹងមានសេដ្ឋីច្រើនជាងគេបំផុតលើពិភពលោក នៅ ៤ ឆ្នាំខាងមុខនេះ៖

១២. ប្រទេសហូឡង់

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ៨៣២ ពាន់នាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ១.០៩ លាននាក់

១១. ប្រទេសឥណ្ឌា

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ៧៥៩ ពាន់នាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ១.១៩ លាននាក់

១០. ប្រទេសអេស្ប៉ាញ

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ៩៧៩ ពាន់នាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ១.៣៩ លាននាក់

៩. ប្រទេសអូស្ត្រាលី

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ១.១៨ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខនេះមាន ១.៥ លាននាក់

៨. ប្រទេសកាណាដា

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ១.៣ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ១.៨ លាននាក់

៧. ប្រទេសអ៊ីតាលី

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ១.៥ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ២ លាននាក់

៦. ប្រទេសបារាំង

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ២.០៧ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ២.៨ លាននាក់

៥.​ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ២.១៩ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ៣ លាននាក់

៤. ប្រទេសអង់គ្លេស

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ២.៤ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ៣.១៨ លាននាក់

៣. ប្រទេសជប៉ុន

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ៣ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ៥.១ លាននាក់

២. ប្រទេសចិន

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ៤.៤ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ៦.៨ លាននាក់

១. សហរដ្ឋអាមេរិក

ចំនួនសេដ្ឋីឆ្នាំនេះមាន ១៨.៦ លាននាក់

ចំនួនសេដ្ឋីក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខមាន ២២.៩ លាននាក់៕

ប្រភព៖កម្ពុជាថ្មី

ប្រទេសទាំង ១២ ដែលនឹងមានសេដ្ឋីច្រើនជាងគេរយៈពេល ៤ ឆ្នាំខាងមុខ
120 Shares