លោកស្រី ឡាយ ពេជ្រសុវណ្ណរ័ត្ន នាយិការងក្រុមហ៊ុន ម៉ែន សារុន ទទួលគោរមងារជា ឧកញ៉ា

Uncategorized ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
45 Shares

នៅថ្ងៃទី៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ នាយិការងក្រុមហ៊ុន ម៉ែន សារុន អាហរ័ណ នីហរ័ណ និងសំណង់ លោកស្រី ឡាយ ពេជ្រសុវណ្ណរ័ត្ន ត្រូវបានទទួលគោរមងារជា ឧកញ៉ា។ ការទទួលបានគោរមងាររបស់លោកស្រី ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមសំណើររបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា៕

លោកស្រី ឡាយ ពេជ្រសុវណ្ណរ័ត្ន នាយិការងក្រុមហ៊ុន ម៉ែន សារុន ទទួលគោរមងារជា ឧកញ៉ា
45 Shares