៤ គន្លឹះ ដើម្បីបង្កើតផ្នត់គំនិតជោគជ័យដ៍អស្ចារ្យ ពីលោកឧកញ៉ា នួន អក

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
162 Shares

តើធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីបង្កើត ផ្នត់គំនិតជោគជ័យ? មនុស្សដែលមានផ្នត់គំនិតជោគជ័យ គឺគេមានលក្ខណៈពិសេសនៃការយល់នូវរឿងរ៉ាវទាំងឡាយរបស់ពួកគេ។ នេះជាសំណេរដ៍មានអត្ថន័យអប់រំ លើកទឹកចិត្តផ្នត់គំនិតជោគជ័យដ៍វែងឆ្ងាយ របស់លោកឧកញ៉ា នួន អក។ លោកឧកញ៉ា គឺជាសហគ្រិនវ័យក្មេងមួយរូប ហើយក៏ជាគ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិត និងភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញ ហើយលោក ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន រីស៊ត កំពតឋានសួគ៌។ លោកឧកញ៉ា បានលើកឡើងថា ពួកគេមានទស្សនវិស័យវិជ្ជមាន ហើយមានជំនឿពេញលេញនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនគេ ដើម្បីទទួលបានជោគជ័យ។ ជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងចិត្តនោះ គេមានវិធីមួយចំនួន ដែលអាចប្រែក្លាយផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាន ទៅជាផ្នត់គំនិតដែលអាចទទួលបានជោគជ័យ។
ខាងក្រោមនេះ ៤គន្លឹះដើម្បីបង្កើតផ្នត់គំនិតជោគជ័យ៖

១. លុបបំបាត់ជំនឿមិនត្រឹមត្រូវ និង គំនិតអវិជ្ជមាន

២. ស្វែងរកមើលគំនិតល្អដើម្បីឱ្យបានជោគជ័យ

៣. ផ្នត់គំនិតជោគជ័យ បានមកពីកំណើននៃផ្នត់គំនិត

៤. បង្កើតទស្សនៈវិស័យផ្អែកលើមូលដ្ឋានអនុវត្តជាក់ស្តែង

៤ គន្លឹះ ដើម្បីបង្កើតផ្នត់គំនិតជោគជ័យដ៍អស្ចារ្យ ពីលោកឧកញ៉ា នួន អក
162 Shares