បុរសជាតិខ្មែរ ២រូបមកពីប្រទេសជប៉ុនវិជ្ជមានកូវីដ ១៩

ព័ត៌មានថ្មីៗ
11 Shares

ព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ៣នាក់ ក្នុងនៅបុរសជាតិខ្មែរមកពីប្រទេសជប៉ុនចំនួន ២នាក់ផងដែរ។

បុរសជាតិខ្មែរ ២រូបមកពីប្រទេសជប៉ុនវិជ្ជមានកូវីដ ១៩
11 Shares