កុមារអាយុ ៣ឆ្នាំនៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ តេស្តវិជ្ជមានកូវីដ ១៩

ព័ត៌មានថ្មីៗ
338 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន ៤ករណីថ្មី ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍ សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា នៅថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។ ក្នុងនោះមានកុមារអាយុ ៣ឆ្នាំម្នាក់។

គួរំលឹកថា គិតត្រឹមម៉ោង ០៧:០០ ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ សរុបចំនួន ៣៣៥នាក់ ស្ត្រី ៧៦នាក់។

កុមារអាយុ ៣ឆ្នាំនៅបុរី លឹម ឈាងហាក់ តេស្តវិជ្ជមានកូវីដ ១៩
338 Shares