តម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

តម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ សម្រាប់ ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត លោកអ្នកអាចទាក់ទងទៅលេខទូរសព្ទរបស់សហគមន៍ដោយផ្ទាល់ ដូចក្នុងរូបខាងក្រោម។

តម្លៃស្រូវសើមនៅវាលស្រែ
3 Shares