មានការកើនឡើង វិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ថ្មី១០នាក់ព្រឹកនេះ

ទាន់​ហេតុការណ៍
7 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៌មានរកឃើញករណីវិជ្ជមាន អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ចំនួន ១០នាក់ថ្មី ចំនួន ៤នាក់ ដែលមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិការ គឺអ្នកដំណើរមកពីបរទេស នៅថ្ងៃ ទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។

មានការកើនឡើង វិជ្ជមានកូវីដ ១៩ ថ្មី១០នាក់ព្រឹកនេះ
7 Shares