៤យ៉ាងបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា មានប្រភពមកពីណា

ព័ត៌មានថ្មីៗ
5 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសព័ត៍មានស្តីពី ការបន្តស្រាវជ្រាវរកប្រភពនៃការចម្លងវីរុសកូវីដ ១៩ ដែលពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា បានបញ្ជាក់សន្និដ្ឋានថា ដូចខាងក្រោម៖

៤យ៉ាងបញ្ជាក់ថា ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២៨វិច្ឆិកា មានប្រភពមកពីណា
5 Shares