ជួយ Share ជាដំណឹង! កម្មករសំណង់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារ សូមទាក់ទង មូលនិធិឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
10 Shares

នៅថ្ងៃទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រុមការងារមូលនិធិឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា បានចុះមកចែកជូនអំណោយដល់ ជាងសំណង់ ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ពេលកំពុងបំពេញការងារ។

មូលនិធិឧកញ៉ា​ ហ៊ួត​ ជា គឺដើម្បីជួយដល់កម្មករសំណង់ ទាំងអស់​ ទូទាំងប្រទេស មានគ្រោះថ្នាក់ការងារ។

មូលនិធិសូមអំពាវនាវដល់កម្មករទាំងអស់ ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារ សូមទាក់ទងមកមូលនិធិ ឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា ដើម្បីទទួលបានជំនួយពីមូលនិធិ។

ជួយ Share ជាដំណឹង! កម្មករសំណង់ដែលជួបគ្រោះថ្នាក់ការងារ សូមទាក់ទង មូលនិធិឧកញ៉ា ហ៊ួត ជា
10 Shares