សេដ្ឋី​កសិកម្ម​ ម៉ុង ឫទ្ធី ធ្វើ​ប្រហុក​បាន ១០៣ តោន សល់​នាំ​ចេញ​ទៅ លក់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
306 Shares

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៤ខែធ្នូ​រហូត​មកដល់​ថ្ងៃ​ទី​១១ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​២០២០​ រយៈពេល​មួយ​សប្ដាហ៍​ការ​ធ្វើ​ប្រហុក​នៅក្នុង​ឃុំ​កែវផុស​របស់អ្នក​ឧកញ៉ា​ម៉ុង ឫទ្ធី​បានចំនួន​១០៣តោន។

លោក​ឧកញ៉ា​ឲ្យ​ដឹង​ថា ការ​ធ្វើ​ប្រហុក​រយៈ​ពេល​មួយ​សប្តាហ៍​នេះ ប្រើ​ប្រាស់​កម្លាំង​ពលកម្ម​ជាមធ្យម ១៥០ នាក់។ ប្រហុក​ទាំងអស់នេះ ក្រៅ​ពី​ផ្គត់ផ្គង់​ដល់បុគ្គលិក កម្មករ លក់​ចែកចាយ​ក្នងុប្រទេស និង​នាំ​ចេញ​មួយ​ចំនួន​ផង​ដែរ៕

សេដ្ឋី​កសិកម្ម​ ម៉ុង ឫទ្ធី ធ្វើ​ប្រហុក​បាន ១០៣ តោន សល់​នាំ​ចេញ​ទៅ លក់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​
306 Shares