៤ ឆ្នាំចុងក្រោយ ចំនួន​ឧកញ៉ា​​កើន ២៥៩ នាក់​

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
2.4K Shares

គណនី​មួយ​បាន​ទម្លាយបញ្ជីឈ្មោះ​ឧកញ៉ា​​ ត្រឹម ៤ ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ​ចាប់​ពី​ខែ​មករា​ ២០១៦​ ដល់​ត្រឹម​​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០២០ ចំនួន​ឧកញ៉ា​កើន​បន្ថែម ២៥៩ នាក់​ទៀត។

៤ ឆ្នាំចុងក្រោយ ចំនួន​ឧកញ៉ា​​កើន ២៥៩ នាក់​
2.4K Shares