ទៅ​ចាក់សាំង សូមមើល​ហាង​ឆេង​សាំង​ថ្ងៃ​នេះ​ឲ្យ​ហើយ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
202 Shares

តម្លៃ​សាំង​លក់​រាយ​នៅ​ថ្ងៃនេះ​មាន​ដូច​តទៅ៖ (គិតពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០)

-ប្រេងសាំងធម្មតា តម្លៃ ៣១៥០រៀល ឡើងថ្លៃ ១៥០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ ១៥ ធ្នូ ២០២០

-ប្រេងម៉ាស៊ូត តម្លៃ ២៨៥០រៀល ឡើងថ្លៃ ១០០រៀល បើធៀបពីថ្ងៃទីទី១៦ ដល់ ១៥ ធ្នូ ២០២០។

ទៅ​ចាក់សាំង សូមមើល​ហាង​ឆេង​សាំង​ថ្ងៃ​នេះ​ឲ្យ​ហើយ
202 Shares