រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្តូរឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យមួយ នៅបាត់ដំបង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
133 Shares

ប្រុមុខរាជរដ្ឋាភិបាល សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យសម្រេចប្តូរឈ្មោះ សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ទៅជាសាកលវិទ្យាល័យជាតិបាត់ដំបង នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ។

សូមអានព័ត៌មានលំអិត៖

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្តូរឈ្មោះសាកលវិទ្យាល័យមួយ នៅបាត់ដំបង
133 Shares