លែងបារម្ភហើយ! អ្នកដែលជាប់ពន្ធ អាចបង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន នៅឆ្នាំក្រោយ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
223 Shares

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការ បញ្ឈប់ឱ្យដំណើរការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបង្វិលសងអាករលើតម្លៃបន្ថែម (E-VAT Refund System) ដោយជំនួសមកវិញនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការជាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញ (E-Filing Systern)ចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះតទៅ។ បើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០។
សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

លែងបារម្ភហើយ! អ្នកដែលជាប់ពន្ធ អាចបង់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន នៅឆ្នាំក្រោយ
223 Shares