សូមប្រយ័ត្ន! កូនព្យុះទី២៣ ឈ្មោះក្រវាញ នឹងបង្កឲ្យមានភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
43 Shares

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តាមរយៈការតាមដាង និងការវិវត្តជាក់ស្តែងនៃស្ថានភាពអាកាសធាតុបង្ហាញឲ្យឃើញថា វិសម្ពាធ ដែលបាន និងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង បានបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួន ទៅជា កូនព្យុះទី២៣ ឈ្មោះ ក្រវាញ។

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ដូចខាងក្រោម៖

សូមប្រយ័ត្ន! កូនព្យុះទី២៣ ឈ្មោះក្រវាញ នឹងបង្កឲ្យមានភាពចុះត្រជាក់ខ្លាំង
43 Shares