អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង ប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់បក់បោក និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ ពីថ្ងៃទី២៣-២៤

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
100 Shares

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកនៅថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ អ្នកដំណើរ និងនេសាទ សូមយកចិត្តទុកដាក់បង្ការ និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់បក់បោក និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែធ្នូ។

សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

អាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំង ប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់បក់បោក និងរលកសមុទ្រខ្ពស់ ពីថ្ងៃទី២៣-២៤
100 Shares