​រុះរើរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមួយឡើងវិញ តើពេលណាដែលសាកសម?

អាជីវកម្ម
150 Shares

តើការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញជាអ្វីនិងហេតុអ្វី?

រៀនអំពី ការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធ(Restructure) ពុំមែនជាមេរៀនកម្រិត​ល្មមៗនៃការងារគ្រប់គ្រងទេ។

Making the Most of a Restructure - Bevington Group

ភាគច្រើនមាន​តែអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់ពីថ្នាក់កណ្តាល​ឡើងទៅ ទើបទទួលបានមេរៀននេះ។នេះជា​សកម្មភាពមួយ របស់ក្រុមហ៊ុដែលចង់ធ្វើការ​កែប្រែយ៉ាងសំខាន់នូវទិដ្ឋភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។

ការ​ការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធ(Restructure)ជាធម្មតានៅពេលអាជីវកម្មកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធ​ហិរញ្ញវត្ថុឬការចាកចេញនៃបុគ្គលិកឆ្នើមជាបន្តបន្ទាប់។

ការរៀបចំឡើងវិញនេះ គឺជាសកម្មភាពកែប្រែបំណុលប្រតិបត្តិការឬកាត់ចោល​មេដឹកនាំដែលមានបញ្ហា ឬបុគ្គលិកមិនសកម្មកាត់បន្ថយហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុនិងកែលម្អផលិតភាព ក៏ដូចជាសាមគ្គីភាពក្នុងអាជីវកម្ម។

របៀបរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធ(Restructure)

How to Survive a Company Restructure at Your Agency" [Creator's Block, Ep.  108]

ក្រុមហ៊ុនមួយអាចរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី អាស្រ័យលើការព្រមព្រៀងពីម្ចាស់ភាគហ៊ុននិងនាយកប្រតិបត្តិ ដែល​នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅខាងក្នុងប្រតិបត្តិការដំណើរការផ្នែកនាយកដ្ឋានឬភាពជាម្ចាស់តួនាទីនានា អាចផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗ ដែលអាចធ្វើឱ្យអាជីវកម្មកាន់តែមានសមាហរណកម្មនិងទទួលបានផលចំណេញច្រើនវិញ។

ទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុនិងច្បាប់ជារឿយៗត្រូវបានជួលឱ្យចរចាផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញ។ ផ្នែកខ្លះនៃក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានលក់ទៅឱ្យវិនិយោគិន ហើយនាយកប្រតិបត្តិថ្មី (នាយកប្រតិបត្តិ) អាចត្រូវបានជួលមក​ដើម្បីជួយអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរ។

ជាការផ្លាស់ប្តូរដែលធ្វើឱ្យមានអ្នកមិនសប្បាយចិត្ត

គ្មានអ្នកណាទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរដោយស្ម័គ្រចិត្តទេ។ លទ្ធផលអាចរួមបញ្ចូលទាំងការផ្លាស់ប្តូរនីតិវិធី ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ បណ្តាញ ទីតាំងនិងបញ្ហាច្បាប់។ ដោយសារតែមុខតំណែងអាចត្រួតស៊ីគ្នាការងារអាចត្រូវបានលុបចោលខ្លះ ហើយនិយោជិកដែលមិនសកម្ម ត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារ។

ការរៀបចំឡើងវិញអាចជាដំណើរការច្របូកច្របល់និងឈឺចាប់ នៅពេលរចនាសម្ព័ន្ធខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកែតម្រូវ ហើយការងារត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលក្រោយបន្តិច អាជីវកម្មនឹង​កាន់តែរលូននិងមានសម្លេងវិជ្ជមាន​ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

ឧទាហរណ៍ធំមួយ​នៃការរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធ

នៅចុងខែមីនាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន Savers Inc ដែលជាហាងលក់រាយទទួលបាន​ប្រាក់ចំណេញធំបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដែលកាត់បន្ថយបន្ទុកបំណុលរបស់ខ្លួន ៤០ ភាគរយ ហើយត្រូវបានកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Ares Management Corp និងក្រុមហ៊ុន Crescent Capital Group LP ។

How to Keep Your Best People Through a Company Restructure - Step Up  Recruiting

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាក់កម្ចីខ្ចីមុនគេចំនួន ៧០០ លានដុល្លារនិងបន្ថយថ្លៃការប្រាក់របស់អ្នកលក់រាយ។ ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកកាន់កាប់ប្រាក់កម្ចីរយៈពេលដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេញលេញ ខណៈពេលដែលម្ចាស់ហាងជាន់ខ្ពស់បានដោះបំណុលរបស់ពួកគេសម្រាប់ភាគហ៊ុន។

នៅខែកក្កដាឆ្នាំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុន Arch Coal, Inc បានបញ្ចប់ការដោះស្រាយជាមួយគណៈកម្មាធិការផ្លូវការនៃម្ចាស់បំណុលដែលមិនមានការធានារ៉ាប់រង (UCC) ជាមួយអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ខ្លួនដែលកាន់កាប់ជាង ៦៦% នៃប្រាក់កម្ចីមានកាលកំណត់ដំបូង។

មតិសរុប

ក្រុមហ៊ុននានា ក៏អាចរៀបចំរុះរើរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញនៅពេលបុគ្គលិក​ឈ្លោះគ្នាខ្លាំង​ចំណូលធ្លាក់និងវិបត្តិ​សេដ្ឋកិច្ច។ល។

ប្រភព ៖​investopedia

​រុះរើរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនមួយឡើងវិញ តើពេលណាដែលសាកសម?
150 Shares