មក​​មើល​​ថ្ងៃ​​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១ មាន​ត្រឹម ២១ ថ្ងៃ​ទេ​

កម្សាន្ត
60 Shares

រដ្ឋាភិបាលបាន​កំណត់​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​​​២០២១ សម្រាប់​មន្រ្តី​រាជការ និយោជិត​ កម្មករ។ ឆ្នាំ​២០២១ មន្ដ្រីរាជការ និយោជិត កម្មករ ត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យឈប់សម្រាកចំនួន២១ថ្ងៃ ទៅតាមប្រតិទិន កំណត់ដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។

មក​​មើល​​ថ្ងៃ​​ឈប់​សម្រាក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ២០២១ មាន​ត្រឹម ២១ ថ្ងៃ​ទេ​
60 Shares