រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រេចលុបចោលសំណើរ​លើការសុំផ្ទៃដីបឹងតាមោក​ ៦០ ហិចតា

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
14 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលនៅ​ថ្ងៃនេះបានសម្រេចលុបចោល សំណើរសុំគោលការណ៍ អនុញ្ញាត កាត់​ផ្ទៃដីបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ជាង៦០ ហិចតា ដែលភាគច្រើនជាដីដែលជាប់សំណើរសុំគោលការណ៍ពីក្រសួង និងអង្គភាពក្នុងរដ្ឋា​ភិ​បាលកម្ពុជា ដូចជាទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍនន៍ជនបទ និងការផ្ទេរ ឬដោះដូរអង្គភាពរដ្ឋផ្សេងៗ។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

14 Shares