ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច សម្រេចបន្ថែមពន្ធ៥% សម្រាប់រថយន្តនាំចូលប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
8 Shares

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចកំណត់លក្ខខណ្ឌវិធានការ បន្ថែមលើពន្ធចំនួន៥% រថយន្តដែលម្ចាស់នាំចូលពីក្រៅដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលក់បន្ត នៅមុនពេលចុះបញ្ជីធ្វើផ្លាកលេខរួច។ 

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

8 Shares