ពន្ធដារចុះត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននៅតាមកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
7 Shares

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុ បានប្រកាសព័ត៌មានអំពីការចុះត្រួតពិនិត្យការប្រកាសបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយាន្តជំនិះ គ្រប់ប្រភេទប្រចាំឆ្នាំ២០២០ នៅតាមគោលដៅមួយចំនួនលើកំណាត់ផ្លូវសំខាន់ៗ នៃរាជធានីខេត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១តទៅ។

សូមអានព័ត៌មានលំអិតខាងក្រោម៖

ពន្ធដារចុះត្រួតពិនិត្យការបង់ពន្ធមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននៅតាមកំណាត់ផ្លូវមួយចំនួន
7 Shares