ត្រៀមៗ! កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងឦសានពីខ្សោយទៅធម្យមឆាប់ខាងមុខ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
6 Shares

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានប្រកាសពីការព្យាករអាកាសធាតុ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី២ ខែកុម្ភៈ នៅកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងឦសានពីខ្សោយទៅធម្យម។

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

ត្រៀមៗ! កម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងឦសានពីខ្សោយទៅធម្យមឆាប់ខាងមុខ
6 Shares