មុខជំនាញលុយកប់! ការងារ​ ១០​ប្រភេទ បាន​ប្រាក់ខែ​ជាង​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច អន្តរជាតិ
62 Shares

ទិន្នន័យ​ពី​គេហទំព័រ​ស្វែងរក​ការងារ​ Glassdoor បានបង្ហាញថា ការងារ​ជាច្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ថែទាំ​សុខភាព​និង​បច្ចេកវិទ្យា​នៅតែមាន​ទីផ្សារ​ខ្ពស់​។​

ការងារចំនួន ១០ មាន​ប្រាក់ចំណូល​ជាង ១០០,០០០ ដុល្លារ​មួយឆ្នាំៗ ជាមួយនឹង​ការប្រកួតប្រជែង​តិច​ផង ភ្នាក់ងារ Glassdoor បាន​ឃើញថា គ្រូពេទ្យ​កុមារ​និង​អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ រហូតដល់​វិស្វករ​ពពក​(Cloud) ស្ថាបត្យករ​ផ្នែក​ទិន្នន័យ ជា​ជំនាញ​កំពុង​ពេញនិយម​ខ្លាំង​។​

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ working

​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​

​ប្រាក់ខែ​គោល ៣០៨.៥៩៤ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​កំពុង​រើស ៣៩៨២​កន្លែង​

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ​គ្រូពេទ្យ​វះកាត់​

ពេទ្យ​វិកល​ច​រិ​ក​ ឬ​ផ្លូវចិត្ត​

​ប្រាក់ខែ​គោល ២៣៣.២៩៤ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​កំពុង​រើស ៤.០៩៤​កន្លែង​

​ពេទ្យ​ភ្នែក​

​ប្រាក់ខែ​គោល​១២០,១៩១ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ប្រកាស​រើស ១.៧១៦

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ​ពេទ្យ​ភ្នែក​

​អ្នកឯកទេស​ខាង​ជំងឺ​បេះដូង​

​ប្រាក់ខែ​គោល​មូលដ្ឋាន ៣៨៤.៩០៨ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​ប្រកាស ១.២៧៤

​អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ពន្ធអាករ​

​ប្រាក់ខែ​គោល ១១៦,៣៩៩ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​កំពុង​រើស ៣.១៨៤

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ​អ្នកគ្រប់គ្រង​ផ្នែក​ពន្ធអាករ​

គ្រូពេទ្យ​ថែទាំ​បឋម​

​ប្រាក់ខែ​គោល ២០២.៣៩៣ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​កំពុង​រើស ១.៧៦២​កន្លែង​

​គ្រូពេទ្យ​កុមារ​

​ប្រាក់ខែ​គោល​១៨២.៥៧៨ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​១.៣៤៧​ប្រកាស​

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ ​គ្រូពេទ្យ​កុមារ​

​គ្រប់គ្រង​ផ្នែក​វេជ្ជសាស្ត្រ​

​ប្រាក់ខែ​គោល​១៩២.៤៥៤ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

​ចំនួន​ការងារ​បើក​រើស ២.៦១៩

​ស្ថាបត្យករ​ផ្នែក​ទន់ ​Software

Software developer freelancer woman female in glasses work with program code C++ Java Javascript on wide displays at night Develops new web desktop mobile application or framework Projector background
​ប្រាក់ខែ​គោល​១២៣.០៣៣ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

ដែលមានចំនួន​ការងារ ១.៣៤៤​បុ​ស្តិ៍​

លទ្ធផល​រូបភាព​សម្រាប់ Software

​-ពេទ្យធ្មេញ​ ប្រាក់ខែ​គោល ១៤៦.០៦២ ដុល្លារ​ក្នុង​មួយឆ្នាំ​

ចំនួន​ការងារ ៥.៨៤៤​បុ​ស្តិ៍​

​ប្រភព ៖ CNBC

មុខជំនាញលុយកប់! ការងារ​ ១០​ប្រភេទ បាន​ប្រាក់ខែ​ជាង​១​ម៉ឺន​ដុល្លារ​
62 Shares