ដំណឹងរីករាយ! រដ្ឋាភិបាល កែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
23 Shares

 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ចុះអត្រាអាករពិសេស លើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន ដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី០១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ។

May be an image of text
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
No photo description available.
ដំណឹងរីករាយ! រដ្ឋាភិបាល កែសម្រួលអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញរថយន្តមួយចំនួន
23 Shares