អាជ្ញាធរ​បិទក្រុងកោះពេជ្របន្ទាន់ ក្រោយផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
55 Shares

ព័ត៌មានបឋម អាជ្ញាធរបានបិទទីក្រុងកោះពេជ្រភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីមានករណីផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩។ ខាងក្រោមជារូបភាពទិដ្ឋភាព កន្លែងបទទីតាំងកោះពេជ្រ៖

អាជ្ញាធរ​បិទក្រុងកោះពេជ្របន្ទាន់ ក្រោយផ្ទុះជំងឺកូវីដ១៩ ធ្ងន់ធ្ងរ
55 Shares