បន្ទាន់! ផ្ទុះកូវីដ១៩ ចំនួនពីរនាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
77 Shares

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ប្រកាសថា ក្រុមធ្វើឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានយកសមណាកតេស្តពីជនបរទេសដែលស្នាក់នៅកក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ ហើយលទ្ធផលតេស្តបានបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន២នាក់ ដែលជាស្ត្រីជនជាតិចិនទៅពីភ្នំពេញ។

សូមអានលិខិតជូនដំណឹង

No description available.
បន្ទាន់! ផ្ទុះកូវីដ១៩ ចំនួនពីរនាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុ
77 Shares