ក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទសាលារៀន នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
402 Shares

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានលិខិតសម្រេចបិទសាលារៀន ទាំងរដ្ឋ និងឯកជន នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ និងស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ រយៈពេល ២សប្ដាហ៍ បន្តតាមអនឡាញ។

អានលម្អិត៖

ក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទសាលារៀន នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
402 Shares