តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​ចាក់ពីថ្ងៃ ១ មីនានេះទៅ ឡើង​ដល់ ៣៧០០ រៀលក្នុង​លីត្រ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
37 Shares

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម បាន​ចេញ​តម្លៃសាំង​លក់​រាយនៅ​តាមស្ថានីយសាំង​នានា។ ក្នុង​នោះ​តម្លៃ​សាំង​ធម្មតា ៣៧០០ រៀល​ក្នុង​មួយ​លីត្រ និង​ម៉ាសូត ៣៣៥០ រៀល៕

តម្លៃ​ប្រេង​សាំង​ចាក់ពីថ្ងៃ ១ មីនានេះទៅ ឡើង​ដល់ ៣៧០០ រៀលក្នុង​លីត្រ
37 Shares