រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ទៀត ជាករណីសហគមន៍ទាំងអស់

ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
3 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅព្រឹកនេះ រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ទៀត ជាករណីសហគមន៍ទាំងអស់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ៨៧៨ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៤៨២ នាក់ និងមានអ្នកកំពុងព្យាបាល ៣៩៦ នាក់៕

រកឃើញអ្នកឆ្លងថ្មី ៣៤នាក់ទៀត ជាករណីសហគមន៍ទាំងអស់
3 Shares