ឆ្នាំ ២០២០ ផ្ទុះកូវីដ​ខ្លាំង តែ​អេសុីលីដានៅ​រកចំណេញបាន​ជាង ១៤១ លាន​ដុល្លារលើ​អាជីវកម្ម

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
167 Shares

របាយការណ៍របស់ធនាគារអេសុីលីគដា នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ ទោះបីផ្ទុះវិបត្តិកូវិដ ១៩ តែ​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់​ខ្លួន​អាច​រក​ចំណេញ​បានជាង​​ ១៤១ លាន​ដុល្លារ។

របាយការណ៍ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​ថ្មីៗ​​នេះ​បាន​បង្ហាញ​ថា នៅឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា រកចំណូលបានសរុបចំនួន៣៨៧,៦១០,២៣៤ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន ៣៥១,០៨៥,២៩២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើងជាង១០ភាគរយ។

ចំពោះប្រាក់ចំណេញវិញបានចំនួន ១៤១,៤៩២,៥៩០ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន ១២០,៨៥៩,៨១២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង១៧ភាគរយ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ធនាគារ អេស៊ីលីដា មានទ្រព្យសកម្មសរុប ចំនួន៦,៥៥១,៤៩៣,៩៨៨ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៩ ចំនួន៦,១៧៥,១៦១,៧៩២ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក កើនឡើង០,៦០ភាគរយ។

ឆ្នាំ ២០២០ ផ្ទុះកូវីដ​ខ្លាំង តែ​អេសុីលីដានៅ​រកចំណេញបាន​ជាង ១៤១ លាន​ដុល្លារលើ​អាជីវកម្ម
167 Shares