មកដឹងពីកាលបរិច្ឆេទក្រសួងផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមលើកទី១ នៅតាមទីតាំងទូទាំងប្រទេស

ព័ត៌មានថ្មីៗ
5 Shares

ក្រសួងសុខាភិបាល ថ្ងៃទី១១ ខែមិនា ២០២១នេះ បានជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ស៊ីណូហ្វាម សម្រាប់អ្នកចាក់លើកទី១ ដោយសារតែបរិមាណវ៉ាក់សាំងមានកំណត់។ យ៉ាងនេះក្ដី ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់អ្នកត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី២ គឺនៅតែអាចបន្តចាក់បានធម្មតាតាមថ្ងៃកំណត់។ ដោយឡែកនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួន ឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចបន្តចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមបានយូរបំផុតរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ គឺកាលបរិច្ឆេទត្រូវផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមដូសទី១ នៅតាមទីតាំងទាំង ២៩កន្លែងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១១ មិនា ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១៕

មកដឹងពីកាលបរិច្ឆេទក្រសួងផ្អាកចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូហ្វាមលើកទី១ នៅតាមទីតាំងទូទាំងប្រទេស
5 Shares