អេស៊ីលីដា ធនាគារតែមួយគត់ អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីដោយខ្លួនឯង

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
112 Shares

ធនាគារអេស៊ីលីដា បានធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធនាគារឌីជីថល ដោយចាប់ពីពេលនេះនៅពេលអតិថិជនភ្លេចលេខសម្ងាត់ អាចបបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីដោយខ្លួនឯង នៅលើអេស៊ីលីដាម៉ូបាលបានយ៉ាងងាយស្រួលបំផុត។

លោកស្រី សុខ សោភា នាយិកាប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ទីផ្សារនៃធនាគារអេស៊ីលីដា បានឱ្យដឹងថា តាម​រយៈកម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល (App) អតិថិជនមិនបាច់ទៅធនាគារទៀតទេ ក៏អាចបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីដោយខ្លួនឯងបាន នៅលើអេស៊ីលីដាម៉ូបាល។

ពីមុនបើភ្លេច​លេខ​សម្ងាត់ អតិថិជន​ត្រូវ​ទៅជួបអ្នកជំនាញនៅការិយាល័យធនាគារ ដើម្បីស្នើសុំឲ្យជួយដោះស្រាយជូន។ ប៉ុន្តែឥឡូវមិន​បាច់ទៀតទេ។

ចូលកម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល ជ្រើសរើសមីនុយណាមួយ (ឧទាហរណ៍ គណនី/Accounts) ជ្រើសរើស «ភ្លេចលេខសម្ងាត់/ForgotPIN» បំពេញលេខឯកសារ អត្តសញ្ញាណ ដែលបានចុះឈ្មោះដំបូង បំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដែលប្រើនៅពេលចុះឈ្មោះដំបូង បញ្ចូលលេខ OTP ដែលប្រព័ន្ធផ្ញើទៅលេខទូរស័ព្ទចុះឈ្មោះ បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ថ្មីសម្រាប់ចូលប្រើកម្មវិធីអេស៊ីលីដាម៉ូបាល៕

អេស៊ីលីដា ធនាគារតែមួយគត់ អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនបង្កើតលេខសម្ងាត់ថ្មីដោយខ្លួនឯង
112 Shares