អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀត បានទទួលមរណភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ

Uncategorized ព័ត៌មានថ្មីៗ សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
50 Shares

អ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ម្នាក់ទៀត អាយុ ៣៩ឆ្នាំ បានទទួលមរណភាព នៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ រាជធានីភ្នំពេញ។

អ្នកជំងឺកូវីដ១៩ម្នាក់ទៀត បានទទួលមរណភាពនៅមណ្ឌលសុខភាពចាក់អង្រែ
50 Shares