របៀបបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
196 Shares

ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវ អគ្គនាយករដ្ឋានពន្ធដារ បានដាក់ផ្សាយសៀវភៅស្តី ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ។

របៀបបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រាលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ឬសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនទ្រព្យ
196 Shares