រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យគ្រប់ម្ចាស់រថយន្តជ្រកក្រោមផ្លាកលេខរដ្ឋទាំងអស់ ដែលមិនទាន់បង់ពន្ធ និងអាករនាំចូូល សូមមកជាបន្ទាន់

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
408 Shares

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី២ កញ្ញាម្សិលមិញ បានសម្រេចសេចក្តីជូនដំណឹងទៅរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្រសួងការពារជាតិ និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីអនុវត្តវិធានការលើការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជួន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រចាំឆ្នាំ២០២១ជាចុងក្រោយ ចំពោះយានយន្តឯកជនដែលជ្រកក្រោមផ្លាកលេខក្រសួង ស្ថាប័ន ជាពិសេស ផ្លាកលេខ ខ.ម និង ន.គ ដើម្បីឲ្យម្ចាស់ខ្លួនមកបំពេញកាតពន្វកិច្ចពន្ធ និងអាករនាំចូលស្របតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិស្តីពីគយ។

សូមអានពិស្តារខាងក្រោម៖

រដ្ឋាភិបាលប្រកាសឲ្យគ្រប់ម្ចាស់រថយន្តជ្រកក្រោមផ្លាកលេខរដ្ឋទាំងអស់ ដែលមិនទាន់បង់ពន្ធ និងអាករនាំចូូល សូមមកជាបន្ទាន់
408 Shares