បាតុភូតធម្មជាតិចំនួន ៥ នឹងជះឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ!

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
110 Shares

តាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចាប់ពីថ្ងៃទី៨-១៤ ខែកញ្ញា ស្អែកនេះ កម្ពុជានឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលខ្យល់ និងជ្រលងសម្ពាធទាបទាបមួយចំនួន ដែលប្រជាពលរដ្ឋគួរបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឱ្យបានខ្ពស់។ តាមសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតរបស់ក្រសួងដដែល បានពន្យល់ថា បាតុភូតធម្មជាតិ ចំនួន ៥ នឹងជះឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជា។

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងលម្អិតរបស់ក្រសួង ដូចខាងក្រោម…

បាតុភូតធម្មជាតិចំនួន ៥ នឹងជះឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅ!
110 Shares