សមាគម GRA ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការផ្តួចផ្តើមធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
72 Shares
សមាគម GRA ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងការផ្តួចផ្តើមធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ
72 Shares