ក្រសួងបញ្ជាក់ សាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៤,៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៤,០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
76 Shares

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃចន្ទនេះ បានបង្ហាញតម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈថ្មី ដែលត្រូវអនុវត្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ដោយក្នុងនោះតម្លៃនេះមិនមែនក្រសួងជាអ្នកកំណត់ថ្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាទេ គឺក្រសួងស្រង់តាមតម្លៃឡើង-ចុះ នៃប្រេងតាមទីផ្សារអន្តរជាតិមកគណនាតែប៉ុណ្ណោះ។

ពិស្តារខាងក្រោម៖

ក្រសួងបញ្ជាក់ សាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ ៤,៣០០រៀល និងម៉ាស៊ូត ៤,០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ
76 Shares