គាំទ្រ​ផលិតផល​ជាតិ កុំ​ភ្លេច​ទៅ​ផ្សារ​អ៊ីអន មាន​រៀបចំ​ពិព័រណ៍ផលិតផល​ខ្មែរ​រាប់រយ​មុខ

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
16 Shares

សហគ្រិនខ្មែរ ដែលជាអង្គភាពក្រោមចំណុះរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសហការជាមួយផ្សារទំនើបអ៊ីអន រៀបចំ ពិព័រណ៌​ផលិតផលខ្មែរ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ដល់ ថ្ងៃទី០៥ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

កម្មវិធីនេះ​រៀបចំ​ធ្វើ​ឡើង ដើម្បី​រួមគ្នាលើកកម្ពស់ និងជំរុញផលិតផលខ្មែរឲ្យទទួលបានការគាំទ្រ ទាំងក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ៕

គាំទ្រ​ផលិតផល​ជាតិ កុំ​ភ្លេច​ទៅ​ផ្សារ​អ៊ីអន មាន​រៀបចំ​ពិព័រណ៍ផលិតផល​ខ្មែរ​រាប់រយ​មុខ
16 Shares