ក្រសួងអប់រំ ចេញ​សេច​ក្តីណែនាំ​បុគ្គ​លិកអប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​សា​ធារណជន អំពីការ​បង្ការវិរុស​កូរ៉ូ​ណា​ថ្មី

ព័ត៌មានថ្មីៗ
94 Shares

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញវិធានការបន្ទាន់ ក្រោយពីរកឃើញវិរុសកូរ៉ូណា មួយករណីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
សូមអានអានលម្អិតសេចក្តីណែនាំខាងក្រោយ៖

ក្រសួងអប់រំ ចេញ​សេច​ក្តីណែនាំ​បុគ្គ​លិកអប់ គ្រឹះស្ថានសិក្សា និង​សា​ធារណជន អំពីការ​បង្ការវិរុស​កូរ៉ូ​ណា​ថ្មី
94 Shares