ប្រធាន​មន្ទីរ​សុរិយោដី ខេត្ត កណ្តាល ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ភារកិច្ច

សង្គម​និង​សេដ្ឋកិច្ច
209 Shares

លោក លឹម សុភី ប្រធានមន្ទីរ​រៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់ និងសុរិយោដី ខេត្តកណ្តាល ត្រូវបញ្ចប់ភារកិច្ចជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តកណ្តាល ដោយ តែងតាំងជំនួលលោក សុក កាន់ណារិទ្ធ ជាប្រធានមន្ទីរៀបចំដែនដីនគរូបនីកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តកណ្តាលវិញ ។ ចំណែកលោកលឹម សុភី បានត្រូវចាត់​មក​បម្រើការនៅយកដ្ឋានអភិរក្សសុរិយោដីចំណុះអោយអគ្គយកដ្ឋានសុ រិយោដី ​និងភូមិសាស្ត្រនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី។

ប្រភព៖Theuon Vuthy

ប្រធាន​មន្ទីរ​សុរិយោដី ខេត្ត កណ្តាល ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់ភារកិច្ច
209 Shares