ឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា បង្ហើប ផ្នត់ គំនិត3 យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ខ្លួនក្នុងសម័យ Covit19

ជុំវិញ​ឧកញ៉ា
77 Shares

ទី១. អាន សៀវភៅ

ជ្រើសរើសសៀវភៅ អោយបាន ល្អបំផុត ជាប្រភេទ សៀវភៅ កសាង កំលាំង ចិត្ត គ្រប់គ្រង លុយ ការកសាងក្រុម មើល វិឌីអូ YouTube ផ្នត់គំនិត ផ្សេង និង តាមដាន ព្រឹត្តិការណ៍ សង្គម ឲ្យ បាន ច្រើន ហើយ ត្រូវ រៀន គិត និង វិភាគ ព្យាករណ៍ លើ ហេតុការណ៍ ទាំងនោះ តើវាអាច និង ក្លាយជា យ៉ាងណា ? គួរត្រៀមខ្លួន យ៉ាង មិច ?

ទី២. ជជែក ពិភាក្សា ជា ក្រុម Online

ត្រូវ ជ្រើសរើសក្រុម ( master mind group) លើ ប្រធានបទ ណាមួយ ដែល ក្រុម របស់ អ្នក ចង់ដឹង បន្ទាប់មក ស្រង់ យក គោល គំនិតសំខាន់ៗដែល បានមកពី ការពិភាក្សាគ្នា នោះ ដើម្បី យកមក វិភាគ ឲ្យ កាន់តែ ស៊ីជម្រៅ មេឃមិនដែលភ្លៀងរហូតនោះទេ នៅពេលមេឃស្រលះ អ្នកនិងធ្វើ អ្វី ? លោក អ្នកអាចចូលរួម គ្រុប https://t.me/phyromvichetdara ជាមួយ លោក ឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា

ទី៣. វិធីសាស្ត្រ ដ៏ ល្អ មួយទៀត សម្រាប់ អភិវឌ្ឍន៍ គំនិត

យក ចំណេះដឹង និង បទពិសោធន៍ របស់ អ្នក យកទៅ ចែករំលែក ឬ ចងក្រង ជាឯកសារ សសេរ សៀវភៅ និង បង្រៀន អ្នក ដទៃទៀត អ្នកកាន់តែ ចែករំលែក អ្នកកាន់តែរីកចំរើន ៕

ឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា

ឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា បង្ហើប ផ្នត់ គំនិត3 យ៉ាងដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ ខ្លួនក្នុងសម័យ Covit19
77 Shares