ពិត​ជា មិនធម្មតា ជំទាវ​ឧកញ៉ាបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង ធ្វើ​​មហា​អង្គ​កឋិនទាន ៤៥៦៧៨ សំពត់ ដង្ហែរ​ទៅកាន់​គ្រប់​វត្ត​​អស់​ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ទូទាំង​ព្រះ​រាជាណា​ចក្​រកម្ពុជា

សូមព្រះករុណាគ្រប់ព្រះអង្គ បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ត្រកអរអនុមោទនា ជា​មួយខ្ញុំព្រះករុណា​នាង​ខ្ញុំ​ចំពោះមហាអង្គកឋិនទាន ​៤៥៦៧៨ សំពត់ ដង្ហែរទៅកាន់២៥ រាជធានី ខេត្ត ទូទាំងព្រះរាជា​ណាច​ក្រ​កម្ពុជា…

ពិត​ជា មិនធម្មតា ជំទាវ​ឧកញ៉ាបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង ធ្វើ​​មហា​អង្គ​កឋិនទាន ៤៥៦៧៨ សំពត់ ដង្ហែរ​ទៅកាន់​គ្រប់​វត្ត​​អស់​ទាំង ២៥ រាជធានី ខេត្ត ទូទាំង​ព្រះ​រាជាណា​ចក្​រកម្ពុជា Continue Reading