ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ស្នើជប៉ុន​បញ្ជូន​ក្រុមជំនា​ញ​ការ ជួយ​បណ្ដុះ​​បណ្ដាល​ធនធានមនុស្សផ្នែក​វិស្វ​កម្ម​សំ​​ណង់​​ដល់​កម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណ​ការ និងដឹកជញ្ជូន ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ស្នើភា​គី​ជប៉ុនពិចារ​ណាបញ្ជូនក្រុមជំនាញការ ជួយ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ធនធានមនុស្សផ្នែក​វិស្វក​ម្មសំណង់ដល់កម្ពុជា…

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល ស្នើជប៉ុន​បញ្ជូន​ក្រុមជំនា​ញ​ការ ជួយ​បណ្ដុះ​​បណ្ដាល​ធនធានមនុស្សផ្នែក​វិស្វ​កម្ម​សំ​​ណង់​​ដល់​កម្ពុជា Continue Reading