ដោយសារលក់សៀវភៅ«ពេលវេលា​»​ខ្ញុំស្គាល់អ្នកធំនិងឧកញ៉ា​ជាច្រើន

ម្ចាស់ហាង ​GreyUnivers ដែលជាហាងលក់សៀវភៅអនឡាញ ទើបនឹង​ចាប់​កំណើត​ប្រមាណ​ជា​ពីរ​ត្រីមាស​ក្នុងឆ្នាំ​២០១៩ កញ្ញា ស៊ុយស្រីនិច បានលើកឡើងថា ដោយសារ​ការដាក់លក់ និងដឹក​ជញ្ជូន​សៀវ​ភៅ«ពេលវេលា»​ដ៏ល្បីរបស់ តម្រា កញ្ញាមានឱកាស​បានជជែកលេងជាមួយ​អ្នកធំ អ្នក​ជំនាញ​ខាង​ពន្ធដារ ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ​និង ឧកញ៉ាមួយចំនួន​ទៀត​ព្រោះ​ពួកគេ​កោតសរសើរ​និងជក់ចិត្ត​ចំពោះ​សៀវ​ភៅនេះ។…

ដោយសារលក់សៀវភៅ«ពេលវេលា​»​ខ្ញុំស្គាល់អ្នកធំនិងឧកញ៉ា​ជាច្រើន Continue Reading